ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Luhvt OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse printsiibist. See tähendab, et kogutakse ning säilitatakse vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks, lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ning veebilehe toimimiseks.

Luhvt OÜ tagab, et kõigi veebilehe kasutajate isikuandmed on kaitstud.

Külastades veebilehte, esitades Luhvt OÜ päringuid teenuste kohta ja asudes Luhvt OÜ teenuseid kasutama, nõustute käesolevate Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega.

1 ÜLDSÄTTED

Käesolevad Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted määravad kindlaks tingimused ja korra, kuidas Luhvt OÜ, seoses teenuste osutamisega, kaitseb ning millistel eesmärkidel Töötleb Isikuandmeid.

Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, “GDPR”), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistes asjakohastest õigusaktidest.

2 ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRK

Luhvt OÜ  kogub ja säilitab isikuandmeid teenuste osutamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks ja teeb seda kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega. Andmete töötlemise aluseks on seadus, isiku nõusolek või pooltevaheline leping.

Eelkõige kogutakse isikuandmeid :

 • Luhvt OÜ  veebilehel kasutajaks registreerumisel
 • Luhvt OÜ  veebilehe kaudu kauba tellimisel ning Luhvt OÜ ostu-müügilepingu sõlmimisel
 • Luhvt OÜ  infopäringu saatmisel
 • Otseturunduslikul eesmärgil juhul kui klient tellib Luhvt OÜ uudiskirja ning annab seeläbi loa kasutada enda isikuandmeid otseturunduslikul eesmärgil. Isikul on igal ajal võimalik otseturundusest loobuda

3 KOGUTAVAD NING TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes määratletud eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Isikuandmeteks, mida Luhvt OÜ  võib koguda, salvestada ja kasutada on:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Aadress

Luhvt OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Luhvt OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Luhvt OÜ kogub andmeid ka veebiplatvormil tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud andmed ja muid andmeid, mis on seotud Luhvt OÜ veebiplatvormil pakutavate teenustega.

3 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Luhvt OÜ rakendab Isikuandmete Töötlemisel kõiki nõutavaid meetmed ning töötleb isikuandmeid korrektselt ja kooskõlas õigusaktidega. Luhvt OÜ töötleb isikuandmeid juhul kui isikuandmete kasutuseks on vajadus.

Luhvt OÜ-l on õigus isikuandmeid jagada kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:

 • Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste nõudel
 • Õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Teenuse osutamiseks, Ettevõtte kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.
 • Lepingu täitmise ning teenuse osutamisega seotud ettevõtetele

Isikuandmete info loetakse korrektseks, kuid neid saab vajadusel uuendada. Isikuandmeid saab uuendada ja täpsustada peale isikuandmete omaniku teavitust muudatustest e-maili või telefoni teel. Registreeritud kasutajad saavad isikuandmeid muuta oma kasutaja alt.

Isikuandmeid hoiustatakse viisil mis aitab identifitseerida andmete esitaja identiteeti, kui see on vajalik andmete kasutamise eesmärgil.

Isikuandmed, mis on Luhvt OÜ poolt nõutud, on töötlemiseks vaid töötajatele, kellele on informatsioon vajalik tööülesannete teostamiseks.

4 ISIKUANDMETE KAITSE

Luhvt OÜ teeb kindlaks sobivad administratiivsed ja tehnilised meetodid, et kaitsta isikuandmete lubamata kasutust kopeerimise, kustutamise, muutmise, vahendamise või muul seadusevastasel viisil.

Kõik töötajad kes tegelevad isikuandmete töötlemisega, on tutvunud antud reeglitega. Luhvt OÜ poolt autoriseeritud töötajad kes tegelevad isikuandmete töötlemisega on kohustatud hoidma kõiki isikuandmetega seotud informatsiooni konfidentsiaalsuses, välja arvatud juhul kui see on nõutud seaduse või regulatsioonide alusel.

5 KÜPSISED

Küpsised on väikesed andmekogumid, mis sisaldavad sageli anonüümset unikaalset identifikaatorit, mis saadetakse veebilehitsejasse veebisaidi arvutite poolt ja säilitatakse arvuti kõvakettal. Isikul on võimalik seadistada oma veebilehitsejat nii, et see võtab kõik küpsised vastu, keeldub kõikidest küpsistest või teavitab teid küpsiste seadistamisest. Küpsised võimaldavad kasutaja, edaspidi veebilehele sisenedes, ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu pakkumisi ja reklaame.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 23.10.2019.

Kui teil tekib küsimusi selle privaatsuspoliitika, meie veebipõhiste tavade või selle veebisaidi kohta, saatke meile e-mail aadressil info@luhvt.ee.